Featured

Hirsch Ballin: tegen groepsdenken in

-door Julia Andriessen, Tsjalline Boorsma, Anke Keulen en Florith Ruigrok

Afgelopen 5 mei gaf Ernst Hirsch Ballin – voormalig minister van Justitie – de jaarlijkse Van Randwijklezing op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Hirsch Ballin roemde Van Randwijk – verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en oprichter van Vrij Nederland – als een drager van hoop. De lezing is hier terug te lezen. Na afloop van de lezing gingen studenten van University College Roosevelt met Hirsch Ballin in gesprek over zijn interpretatie van vrijheid.

Een kind van de oorlog

Hirsch Ballin, geboren in 1950, heeft de Tweede Wereldoorlog door herinneringen van zijn ouders meegekregen. Zijn vader vluchtte in 1938 als Duitse Jood naar Nederland, waar hij zijn latere vrouw ontmoette die deel uitmaakte van het verzet. “Zo komt het dat ik hier nu zit.” Het vieren van de bevrijding op 5 mei was voor de familie een feestelijke en betekenisvolle gebeurtenis. Die betekenis mist hij soms in de huidige viering van Bevrijdingsdag. De leus van Bevrijdingsdag “vrijheid vieren we samen” wordt volgens hem te vaak gedachteloos uitgesproken, zeker omdat de verdeeldheid in Nederland de laatste jaren is toegenomen.  

Groepsdenken

Hirsch Ballin benadrukte tijdens de Van Randwijk lezing dat hij het indelen van Nederlanders in allochtonen en autochtonen een kwalijke zaak vindt. Hij legt tijdens het vraaggesprek uit dat deze indeling niet alleen respectloos is, maar ook compleet nutteloos, omdat het elke informatieve waarde mist: “Allochtoon kreeg steeds meer de betekenis van iemand met een achterstand, iemand waar je voor op moet passen. Wat wil dat dan zeggen over allochtonen die niet onder deze kenmerken vallen? Dat was voor mij een teken dat het indelen van mensen in groepen te ver is voortgeschreden.

Audiofragment

Verbinding

Groepsdenken moet volgens Hirsch Ballin voorkomen worden en het recht kan hier een sleutelrol in spelen. Maar hij benadrukt dat de rechtsstaat geen grotere rol kan spelen dan we zelf willen: “Een rechter zal nooit een oordeel baseren op een indeling in bepaalde groepen. Maar als de gevoelens van mensen die met de samenleving bezig zijn zich niet verbinden aan wat wij als juristen uitdragen, zou het recht dor kunnen worden. En we moeten dit met hoop en met vertrouwen dus bij wijze van spreke voortdurend water geven.

Audiofragment

Tegen de stroom in

Hirsch Ballin benadrukt dat we vooral waakzaam moeten zijn. Over het Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog zegt hij: “Het nationaal-socialisme heeft de macht kunnen overnemen in Duitsland na verkiezingen. Niet omdat ze de meerderheid kregen, maar omdat degenen die de meerderheid hadden onvoldoende waakzaam waren.” Hirsch Ballin roept op om ons niet te laten beïnvloeden door angsten, maar op onze hoede zijn voor wat er om ons heen gebeurt. “En ons afvragen of we niet toch de makkelijkste weg pakken, meewaaien. Dus we moeten ook op onszelf letten.”

 

Om het complete interview terug te luisteren, kunt u hier klikken.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Hirsch Ballin: finding freedom in resistance

-by Julia Andriessen, Tsjalline Boorsma, Anke Keulen and Florith Ruigrok

On the 5th of May, the former Dutch minister of Justice, Ernst Hirsch Ballin, gave the annual Van Randwijk lecture during the Liberation Festival in Vlissingen. Hirsch Ballin praised Van Randwijk – who was part of the Dutch resistance against the German occupation during the Second World War – as a bearer of hope. The lecture (in Dutch) can be found here.

After the lecture, students of University College Roosevelt talked with Hirsch Ballin about his interpretation of freedom.


A child of the war

Hirsch Ballin, born in 1950, has experienced the war through the memories of his parents. His father was a German Jew who flew to the Netherlands in 1938, where he met his wife in the resistance. “That is why I am here right now.” The celebration of the Dutch liberation of the 5th of May was an important an meaningful happening for the family. Meaning is something that he sometimes misses in the current celebrations of liberation day. It’s slogan “freedom we celebrate together”, is too often used mindlessly, especially considering the increased division in the Dutch society.

 

Social division

Hirsch Ballin emphasizes during the Van Randwijk lecture that the division of people into groups is a harmful practice. In Dutch politics and media, the distinction between ‘foreigners’ and ‘natives’ is commonly used when addressing social problems. Hirsch Ballin says that this is not only disrespectful, but also lacks any informative value: “The word ‘foreigner’ started to be associated with to people who cause problems, people that you have to watch out for. But what does that tell us about foreigners who don’t fall into this category? That was a sign for me that the division of people into groups has gone too far.

Audio fragment

Connections

Social divisions have to be prevented according to Hirsch Ballin. The legal system can play a key role in this. He emphasizes, however, that the legal system can only be as significant as we make it: “A judge would never base a judgement on a division between social groups. But if the feelings of people who are involved in society do not correspond with the legal practice, law would become arid. We have to nourish the practical application of law through hope and trust”.

Audio fragment

Keeping your eyes open

Hirsch Ballin emphasizes that we should keep our eyes open. Referring back to the situation in Germany during World War II, he says: “Nazism could otake power after free elections. Not because they were supported by the majority, but because the majority was not watchful enough.” Hirsch Ballin warns that we should not let fear affect us, but instead we should be wary of what happens around us. “We should wonder whether we are taking the easiest road. So we should also watch ourselves.

 

For the entire interview, click here.

This slideshow requires JavaScript.